«Бөбек» ҰҒПББСО РМҚК  гимназиясына оқуға қабылдау ережелері туралы

ЕРЕЖЕ 

  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы Ереже «Бөбек» ҰҒПББСО РМҚК  гимназиясына (бұдан әрі – Гимназия) оқуға қабылдау тәртібі мен ережелерін белгілейді.

1.2. Ереже Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңына; бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына (ҚР БҒМ 2018 жылғы 12 қазандағы № 564 бұйрығы), «Бөбек» ҰҒПББСО РМҚК Жарғысына сәйкес әзірленді.

1.3. Заңнамамен реттелмеген бөлікте қабылдау қағидаларын «Бөбек» ҰҒПББСО РМҚК дербес айқындайды.

  1. ҚАБЫЛДАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

2.1. Гимназияда оқитындардың саны шартқа және санитарлық ережелерді ескере отырып, республикалық бюджеттік бағдарламаның техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес қаржыландыру көлемімен айқындалады.

2.2. Қабылдау Гимназияның мемлекеттік және орыс тілінде оқытатын сыныптарына жүргізіледі.

2.3. Гимназияға қабылдау кезінде конкурстық іріктеу тетіктері қолданылады.

2.4. Тиісті мемлекеттік органдар шектеу іс-шараларын жүзеге асырған, төтенше жағдай енгізілген, белгілі бір аумақта әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайларда құжаттарды қабылдау және конкурстық әңгімелесу, Гимназияға тестілеу қашықтық форматта ұйымдастырылады.

2.5. Конкурстық іріктеуді ұйымдастыру үшін «Бөбек» ҰҒПББСО қызметкерлері арасынан комиссия құрылады. Комиссияның саны, дербес құрамы, комиссия жұмысын ұйымдастыру «Бөбек» ҰҒПББСО бас директорының бұйрығымен анықталады.

  1. ГИМНАЗИЯҒА ҚАБЫЛДАУ/ ШЫҒАРУ ТӘРТІБІ

3.1. Гимназияның барлық сыныптарына қабылдау конкурстық негізде және барлық оқуға түсушілерді қабылдаудың тең шарттары қағидаттарында жүргізіледі.

3.2. Гимназияның бірінші сыныптары «Бөбек» ҰҒПББСО РМҚК балабақшасының (бұдан әрі – Балабақша) тәрбиеленушілерінен оларды Гимназияға ауыстыру жолымен қалыптастырылады. Бірінші сыныпқа алты жастағы балалар және ағымдағы күнтізбелік жылы алты жасқа толатын балалар ауысады.

3.3. Конкурстық іріктеудің мерзімдері, нысандары мен тапсырмаларын Гимназия өзі анықтайды.

3.4. «Бөбек» ҰҒПББСО РМҚК ресми сайтының интернет-ресурсында бос орындар болған жағдайда, www.bobek.kz хабарландыру орналастырылады.

3.5. Конкурстық іріктеуге қатысуға өтініш «Бөбек» ҰҒПББСО РМҚК ресми сайтының интернет-ресурсында электрондық формада (оның деректемелерін машинамен оқылатын түрде тануды қамтамасыз ете отырып, сканерлеу немесе суретке түсіру жолымен электрондық формаға айналдырылған қағаз жеткізгіштегі құжат) беріледі, www.bobek.kz. Өтініштер білім алушылардың ата-аналарынан немесе өзге де заңды өкілдерінен ғана қабылданады. Алдын ала жазылу және қабылдау жүргізудің ерекше шарттары көзделмеген.

3.6. Білім алушыларды конкурстық іріктеу қорытындысы  «Бөбек» ҰҒПББСО РМҚК қабылдау комиссиясының хаттамасымен ресімделеді.

3.7. Конкурс қорытындысы бойынша «Бөбек» ҰҒПББСО РМҚК Бас директоры оқушыларды Гимназияға қабылдау туралы бұйрық шығарады.

3.8. Гимназия мен баланың ата-аналары (заңды өкілдері) арасындағы қарым-қатынас баланы Гимназияға қабылдау кезінде жасалатын екі тілде (екі данада, тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден) шартпен реттеледі.

3.9. Білім алушыларды Гимназияға қабылдау кезінде баланың ата-аналары немесе өзге де заңды өкілдері шарт жасасу үшін төменде көрсетілген құжаттар тізбесін ұсынуға міндетті:

1) баланың ата-анасынан немесе өзге де заңды өкілдерінен өтініш;

2) ЖСН көрсетілген (қосымша) баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі;

3) Денсаулық жағдайы туралы № 065/у формадағы медициналық анықтамалар және «Баланың денсаулық паспорты» 026/у-3 формасы;

4) көлемі 3х4 см фотосурет – саны 2 дана;

5) үміткердің оқу орнынан білім беру ұйымының мөрімен расталған фотосуреті бар анықтамасы, үлгерімі туралы мәліметтер.

3.10. Баланың ата-аналарымен (заңды өкілдерімен) шарт бұзылуы мүмкін:

  • тараптардың келісімі бойынша;
  • білім алуына (оқуды аяқтауына) байланысты;
  • оқушының ата-анасының (заңды өкілдерінің) бастамасы бойынша, оның ішінде ол оқу бағдарламасын меңгеруді жалғастыру үшін басқа білім беру ұйымына ауысқан жағдайда;
  • Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында көзделген жағдайларда Гимназия әкімшілігінің бастамасы бойынша;
  • Оқушының және гимназияның ата-анасының (заңды өкілдерінің) еркіне байланысты емес мән-жайлар бойынша, оның ішінде таратылған жағдайда.
  1. ҚОРЫТЫНДЫ БӨЛІМ

4.1 «Бөбек» ҰҒПББСО РМҚК директорының бұйрығына сәйкес оқуға қабылданған білім алушылардың заңды өкілі оқуға қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде шарт жасасады.

4.2. Баланың ата-анасы немесе заңды өкілі шарт жасасу үшін белгіленген мерзімде келмеген жағдайда, шарт жасасу үшін талап етілетін құжаттарды ұсынбаған жағдайда, мерзімі өткен құжаттар болған жағдайда, сондай-ақ гимназияда оқудан жазбаша бас тартуды алған жағдайда «Бөбек» орталығы білім алушыны оқудан шығару туралы бұйрық шығарады.

4.3. Осы Ережемен реттелмеген мәселелерді «Бөбек» ҰҒПББСО РМҚК конкурстық комиссиясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешеді.